• Vedtekter for Eikjabygda Vel
  Revidert og godkjent av årsmøtet 11. februar 2016 !
  § 1 NAVN
  Foreningens navn er: Eikjabygda Vel (E.V.)
  !
  § 2 FORMÅLSPARAGRAF
  Eikjabygda Vel skal ha som hovedoppgave å være bindeledd for alle bosatte i kretsen. E.V. skal
  stimulere til felles aktiviteter av forskjellig slag.
  !
  § 3 OPPGAVER
  E.V. skal arbeide med oppgaver som har felles interesse for folk i alle aldre innenfor den gamle
  skolekretsen.
  Foreningen skal gå i spissen for arrangement av forskjellig slag. Aktivitetene må likevel ikke komme i
  konflikt/konkurranse med andre foreninger i kretsen. Styret bør ved større arrangement undersøke
  muligheten for samarbeid med andre foreninger.
  Styret skal trekke med medlemmene til hjelp ved aktiviteter som E.V. arrangerer.
  Styret skal når det er naturlig være bindeleddet til kommunen og andre institusjoner.
  !
  § 4 MEDLEMSKAP
  Alle personer som er eller har vært bosatt innenfor den gamle skolekretsen kan være medlemmer.
  Alle medlemmer har de samme retter og plikter.
  Alle medlemmer har stemmerett.
  Medlemspenger: Årsmøtet fastsetter medlemspenger og kan justere disse når Årsmøtet finner det
  nødvendig. Medlemskapet gjelder for kalenderåret.
  !
  § 5 STYRET
  Velforeningen ledes av et styre, som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
  Styret skal:
  - Innkalle til og avholde årsmøte.
  - Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
  - Stå for velforeningens daglige ledelse, og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.
  - Forvalte foreningens eiendeler / eiendom, samt føre kontroll med foreningens økonomi.
  - Etter behov opprette komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
  - Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
  - Representere foreningen utad.
  !
  § 6 ÅRSMØTE
  Ordinært årsmøte avholdes innen 15. februar.
  Forslag til saker må være sendt styret innen fristen som styret bestemmer. Innkalling skal angi de saker
  som skal behandles på årsmøtet, og være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet.
  Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som er satt opp på innkallingen.
  Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.
  Ingen har mer enn 1 stemme, og kun fremmøtte medlemmer har stemmerett.
  Valgkomiteens forslag til valgene sendes ut sammen med årsmøtepapirene.
  !
  Årsmøtet behandler:
  - Årsmeldingen
  - Revidert regnskap
  - Innkomne forslag.
  - Fastsette kontingent.
  - Planer/ budsjett for kommende år.
  - Valg av et styre på 5 personer: leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem
  - 2 varamedlemmer
  - husstyre: 3 personer
  - revisor: 1 person
  - valgkomite: 3 personer
  Det er kun for styret at årsmøtet bestemmer konstitusjon. De andre utvalgene er selvkonstituere
  Det velges dirigent til å lede årsmøtet og en referent. samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  !
  Valg av styre
  Leder og styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to
  styremedlemmer for ett år. Det bør legges vekt på best mulig geografisk fordeling når medlemmene
  blir valgt.
  !
  Valg av revisor.
  Revisorer velges for ett år. !
  Valg av husstyre
  Medlemmer i husstyret velges for to år. Ett medlem blir på valg ved første Årsmøte.
  Husstyret konstituerer seg selv
  !
  Valg av valgkomite
  Medlemmer velges for tre år. Ett medlem byttes ut hvert år. Medlem som sitter i sitt tredje år er leder.
  Nytt medlem bør fortrinnsvis velges blant de som går ut av styret, og velges av årsmøtet. !
  Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede,
  hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.
  !
  § 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
  Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 % av
  medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som
  ved ordinært årsmøte. Innkallingsfristen er minst 14 dager.
  !
  § 8 MEDLEMSMØTE
  Medlemsmøter avholdes når styre finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.
  § 9 VEDTEKTSENDRINGER
  Eksisterende vedtekter kan kun endres på ordinært årsmøte. Avstemning avgjøres ved simpelt flertall.
  § 10 OPPLØSNING
  Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst
  2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må
  vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det ordinære styret skal fungere som avviklingsstyre.